×

Alibaba Cloud Vietnam

1331 Reputation

Follow
Activities(24) Posts(24) Series(1) Areas of Expertise Following Followers

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Create a NAS File System Storage and Bind to an ECS Instance

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo một NAS STORAGE và gắn vào MÁY ẢO ECS

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Using Function Compute to Deliver Logs

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng FUNCTION COMPUTE để lưu LOGS

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Create AliCloud Resources with Terraform

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo RESOURCE TRÊN ALIBABA CLOUD VỚI TERRAFORM

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Imprementing Notebook for AI Projects with PAI DSW

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo NOTEBOOK cho dự án AI với PAI DSW

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Use PAI Designer to train models

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách ĐÀO TẠO MÔ HÌNH MÁY HỌC (MODEL TRAINING) VỚI PAI DESIGNER

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Data Labelling with iTAG

Bài viết này hướng dẫn thực hiện việc GẮN NHÃN DỮ LIỆU (DATA LABELLING) VỚI PAI-iTAG

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Register a dataset on PAI

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm một DATASET trên ALIBABA CLOUD PAI

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Create Alibaba Cloud PAI Workplace

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng ALIBABA CLOUD PAI: Tạo WORKSPACE

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Giới thiệu Alibaba Cloud PAI

Bài viết này sẽ giới thiệu về nền tảng MACHINE LEARNING/AI TỪ ALIBABA CLOUD – ALIBABA CLOUD PAI

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Access RDS SQL Server Instance from SSMS

Bài viết này hướng dẫn cách truy cập đến INSTANCE ALIBABA CLOUD RDS FOR SQL SERVER bằng SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

The performance of Alibaba Cloud Edge Object Service (EOS) with S3 Tester

This article shows how to test the performance of Alibaba Cloud Edge Object Service (EOS) with S3 Tester

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Kiểm tra hiệu suất của Alibaba Cloud Edge Object Service (EOS) với S3 Tester

Bài viết này hướng dẫn cách kiểm tra hiệu suất của Alibaba Cloud Edge Object Service (EOS) với S3 Tester

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

CÁCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG JAVA

Bài viết này hướng dẫn cách TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG JAVA TỪ INTELIJ IDEA LOCAL LÊN MÁY ẢO ALIBABA CLOUD ECS

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Create an OSS Bucket

Bài viết này hướng dẫn cách Tạo một OSS Bucket

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

SET BILLING ALERT ON ALIBABA CLOUD

Bài viết này hướng dẫn cách TẠO THÔNG BÁO NHẮC NHỞ SỐ DƯ TRÊN ALIBABA CLOUD

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

CREATE ALIBABA CLOUD RAM ACCOUNT

Bài viết này hướng dẫn cách TẠO VÀ CẤP QUYỀN CHO TÀI KHOẢN RAM TRÊN ALIBABA CLOUD

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

HOW TO SUBMIT A TICKET TO REQUEST TECHNICAL SUPPORT ON ALIBABA CLOUD

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách gửi TICKET yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên Alibaba Cloud

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

Bắt đầu với Elastic Compute Service

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo máy ảo ECS

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

CÙNG BẮT ĐẦU VỚI ALIBABA CLOUD CADT

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách Thiết kế hạ tầng Alibaba Cloud với CADT

Alibaba Cloud Vietnam Posted blog

MANAGE RDS DATABASE WITH ALIBABA CLOUD DMS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách quản lý cơ sở dữ liệu RDS với Alibaba Cloud DMS

Areas of Expertise

Following (0)

See All
Latest Comments