×

Tran Phuc Hau

276 Reputation

I am a Technical Manager at Vinahost, Vinahost is a partner of AlibabaCloud in Vietnam. I love researching new technology. Also, I’m a funny person but I like watching romantic movies.

Follow
Activities(11) Posts(10) Series(2) Areas of Expertise Following Followers

Tran Phuc Hau Posted blog

Terraform là gì ?

Terraform là một công cụ mã hóa cơ sở hạ tầng (Infrastructure as Code - IaC) được sử dụng để quản lý cơ sở hạ tầng đám mây.

Tran Phuc Hau Posted blog

Tìm hiểu Docker Swarm

Docker Swarm là công cụ native clustering cho Docker. Cho phép ta có thể gom một số Docker host lại với nhau thành dạng cụm (cluster) và ta có xem nó .

Tran Phuc Hau Posted blog

Docker nâng cao

Docker là một platform cung cấp cho cho chúng ta những công cụ và service để có thể building, deploying và running program của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng các container.

Tran Phuc Hau Posted blog

Docker là gì ?

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất.

Tran Phuc Hau Posted blog

DevOps là gì ?

DevOps là sự kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành)

Tran Phuc Hau Commented on

A Retrospection of KubeVela in 2022

This article looks back into the starting points of KubeVela and gives a comprehensive introduction to the state of KubeVela in 2022.

I got this error when runningvela port-forward -n vela-system addon-velaux 9082:80? There are 2 services match your filter conditions. Please choose one:Cluster | Component | Service local | velaux | velauxtrying to connect the remote endpoint svc/velaux 9082:80 ..Forwarding from 127.0.0.1:9082 -> 80Forwarding from [::1]:9082 -> 80Forward successfully! Opening browser ...Failed to open browser: exec: "xdg-open": executable file not found in $PATH

Tran Phuc Hau Posted blog

Cài đặt OpenSSH Server trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cài đặt OpenSSH Server trên Windows bằng tính năng OpenSSH

Tran Phuc Hau Posted blog

Hướng dẫn chuyển server Windows lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC)

Bài viết này hướng dẫn chuyển server Windows lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) sử dụng Alibaba Cloud Migration Tool

Tran Phuc Hau Posted blog

Hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua go2aliyun_client

Bài viết hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua go2aliyun_client

Tran Phuc Hau Posted blog

Hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua SSH

Bài viết hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua SSH

Tran Phuc Hau Posted blog

Server Migration Center (SMC) là gì ?

Server Migration Center (SMC) là một nền tảng giúp người dùng dễ dàng di chuyển dữ liệu đa nền tảng và môi trường được phát triển bởi Alibaba Cloud.

Latest Comments