×
ACA

Alibaba Cloud Academy

Alibaba Cloud Academy cung cấp một loạt các khóa đào tạo để giúp bạn tìm hiểu về các sản phẩm và giải pháp của Alibaba Cloud.

알리바바 클라우드 자격증(Alibaba Cloud Professional Certificate) 소개 및 수험 절차 가이드

알리바바 클라우드의 공인 인증 자격증인 ACA, ACP, ACE에 대한 개요와 시험 응시에 대한 가이드를 본 내용에서 확인할 수 있습니다.

What is ACA Cloud Computing Certification

This blog describes what ACA Cloud Computing Certification is and how to obtain ACA Cloud Computing Certification.